Regulamin Sprzedaży Premiowej pod nazwą „Kup markowe produkty MGF i odbierz atrakcyjne czeki hotelowe”

Regulamin Sprzedaży Premiowej pod nazwą

Kup markowe produkty MGF i odbierz atrakcyjne czeki hotelowe”

I. Organizator Sprzedaży Premiowej

Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest:

GRUPA X JAROSŁAW BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 09-402 Płock, ul. Fryderyka Chopina 47/1, zarejestrowana pod numerem KRS – 0000805968, NIP – 7743250264, REGON – 384474714, reprezentowana przez:

Jarosława Berlińskiego

zwana dalej „Organizatorem”

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady organizacji Sprzedaży Premiowej, w tym zasady i warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej, zasady wydawania czeków hotelowych oraz przebieg postępowania reklamacyjnego.

 2. Celem Sprzedaży Premiowej jest propagowanie i rozpowszechnianie marki Organizatora oraz spowodowanie wzrostu sprzedaży towarów produkowanych przez MGF, a będących w ofercie Organizatora wraz z budowaniem wizerunku Organizatora, jako miejsca w którym możliwe jest zaopatrywanie się w produkty MGF.

 3. Sprzedaż Premiowa odbywa się za pośrednictwem sklepu Organizatora.

 4. Producentem produktów objętych sprzedażą premiową jest MGF SRL z siedzibą w Sorbolo Mezzani (PR) przy Via Chico Mendes 8, Numer VATIT02620710349.

 5. Organizator zastrzega prawo do wstrzymana Sprzedaży Premiowej bez podania przyczyny przy czym nie narusza to praw nabytych przez Uczestnika uzyskanych do czasu wstrzymania.

III. Zasady Sprzedaży Premiowej

 1. Sprzedaż Premiowa „Kup markowe produkty MGF i odbierz atrakcyjne czeki hotelowe” prowadzona jest w okresie od dn. 20.06.2024 r. do dnia 25.07.2024 r.

 2. Uczestnikiem sprzedaży premiowej jest kontrahent Organizatora, który dokona w dniach 20.06.2024 r. – 25.07.2024 r. zakupu bądź zakupów towarów produkowanych przez MGF w sklepie Organizatora za cenę minimalną 25 000 zł netto.

 3. Produktami Promocyjnymi, których zakup w czasie trwania Sprzedaży Premiowej będzie dawał możliwość otrzymania czeku hotelowego, są wszystkie produkty MGF znajdujące się w aktualnej ofercie Organizatora.

 4. Uprawnienie do możliwości otrzymania czeku hotelowego o określonej wartości Uczestnik nabywa poprzez dokonanie w czasie trwania Sprzedaży Premiowej zakupów za kwotę netto:

 1. 25 000 zł – uprawnienie do otrzymania czeku hotelowego City Weekend wartości aż do 500 euro

 2. 30 000 zł – uprawnienie do otrzymania czeku hotelowego Relax&Gourmet wartości aż do 600 euro

 3. 35 000 zł – uprawnienie do otrzymania czeku hotelowego Urlop Naturlanie wartości aż do 600 euro

 4. 40 000 zł – uprawnienie do otrzymania czeku hotelowego Deluxe wartości aż do 700 euro

 5. 45 000 zł – uprawnienie do otrzymania czeku hotelowego Deluxe edycja specjalna wartości aż do 700 euro

 6. 50 000 zł – uprawnienie do otrzymania czeku hotelowego Vital&Aktiv Extra wartości aż do 800 euro

 1. Czeki hotelowe będą wydawane Uczestnikom po zakończeniu sprzedaży premiowej, tj. po dniu 31.07.2024 r.

 2. Uczestnik otrzyma czek hotelowy odpowiadający zapłaconej cenie netto za łączne zakupy produktów MGF dokonane w okresie trwania Sprzedaży Premiowej.

 3. Organizator przewiduje możliwość wcześniejszego wydania Uczestnikowi czeku hotelowego w przypadku przekroczenia odpowiedniego progu zakupów, zgodnie z ust. 4 pkt a—f. W takiej sytuacji wydanie czeku hotelowego następuje na wyraźne żądanie Uczestnika. Po wydaniu czeku hotelowego Uczestnik nabywa ponownie prawo do otrzymania czeku hotelowego w przypadku ponownego przekroczenia progu zakupów dokonanych w czasie trwania Sprzedaży Premiowej. Kwota zakupów dokonanych przed zgłoszeniem chęci odbioru pierwszego czeku hotelowego nie sumuje się z dalszymi zakupami uprawniającymi do odbioru drugiego czeku hotelowego. To samo dotyczy każdego kolejnego czeku wydanego przed upływem okresu trwania Sprzedaży Premiowej.

 4. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie trwania Sprzedaży Premiowej powodujących zmniejszenie wartości sprzedaży poniżej progów wskazanych w ust. 4 pkt a—f, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu równowartości czeku hotelowego (bądź różnicy pomiędzy wartościami czeków hotelowych) w terminie 14 dni od dnia dokonania zwrotu produktów.

IV. Czek hotelowy

 1. Czek hotelowy pochodzi od Connex i uprawnia jego posiadacza do pobytu w wybranym przez uczestnika hotelu znajdującym się na terenie państw Unii Europejskiej.

 2. Uczestnik ma 15 miesięcy na realizację czeku hotelowego od wysłania.

 3. Czek hotelowy nie podlega wymianie na gotówkę.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Sprzedaży Premiowej „Kup markowe produkty MGF i odbierz atrakcyjne czeki hotelowe” mogą być składane wyłączenie organizatorowi.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika. W reklamacji należy ponadto wskazać okoliczności uzasadniające jej zgłoszenie, jak również określić oczekiwane przez składającego reklamację Uczestnika żądanie, do którego spełnienia miałby być zobowiązany Organizator.

VI. Regulamin

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji Sprzedaży Premiowej „Kup markowe produkty MGF i odbierz atrakcyjne czeki hotelowe”, w tym warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej, zasady wydawania Bonów oraz przebieg postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy wysuwania w stosunku do Organizatora jakichkolwiek żądań lub roszczeń.

2. Regulamin znajduje się w sklepie organizatora, położonym w Płocku (09-402) przy ul. Fryderyka Chopina 47/1 oraz na stronie internetowej organizatora, tj. https://mgfpolska.pl

VII. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje Uczestników od dnia dokonania pierwszych zakupów w czasie trwania Sprzedaży Premiowej.

  2. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian zasad funkcjonowania Sprzedaży Premiowej w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników o zmianie jego treści. Zmiana nie narusza praw nabytych przez Uczestników przed wprowadzeniem zmiany.

  3. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.